ABC Akademia Partnerem Merytorycznym XV Kongresu ICV POLSKA (CIA 2021)!