Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA)

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) jest kompleksową koncepcją rachunku kosztów, która dostarcza zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności zarówno w ujęciu:

 1. produktów, usług oraz grup produktowych, jak i
 2. klientów oraz segmentów klientów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) to połączenie szczegółowej informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów w sposób zapewniający przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów oraz wysokie walory interpretacyjne informacji wynikowej. Na gruncie amerykańskim wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów realizowane są pod nazwą resource consumption accounting (RCA).

ZPRK jest rachunkiem kosztów kompleksowo obejmującym całość działalności przedsiębiorstwa, który z jednej strony koncentruje się na wycenie kosztów wytworzenia produktów, kosztów świadczenia usług a z drugiej strony wspiera kalkulacje kosztów obsługi i rentowności klientów

Wykonana w zasobowo-procesowym rachunku kosztów integracja kluczowych założeń niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC) pozwala na osiągnięcie efektu synergii pod kątem zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców informacji w ramach jednego rachunku kosztów.

Aktualnie ABC Akademia jest jedną z czołowych firm consultingowych na świecie posiadających największe doświadczenia we wdrażaniu zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA).

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez uznane stowarzyszenia księgowych, autorytety finansów oraz wiodące organizacje controllerów (Institute of Management Accountants - IMA), księgowych (Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC)) i przedsiębiorstw (Consortium of Advanced Management International (CAM-I )).

Oprogramowanie Doctor Coster® a ZPRK/RPCA

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) jest rachunkiem kosztów, który z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania klasy ABC/RCA - Doctor Coster®.

Korzyści z wdrożenia ZPRK/RPCA

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RCA) to:

 • Zwiększenie konkurencyjności i zyskowności dzięki dostępowi do kluczowych informacji zarządczych o rentowności produktów, usług i klientów bazujących na przyczynowo - skutkowym rachunku kosztów
 • Budowa i wzmocnienie wizerunku nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa
 • Poprawa wykorzystania zasobów oraz unikanie ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów
 • Zmniejszenie ryzyka „Spirali Śmierci Kosztów Stałychwynikającej z nieuzasadnionego alokowania kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług i klientów
 • Wsparcie procesu ustalania cen i ofertowania klientów rzetelną informacją o kosztach i rentowności klientów oraz produktów
 • Uzyskanie lepszego zrozumienia elastyczności kosztowej przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie informacji o kosztach marginalnych
 • Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych oraz usługowych,
 • Zwiększenie świadomości kosztowej wśród szerokiego grona pracowników
 • Skuteczne delegowanie i podniesienie trafności decyzji na wszystkich poziomach zarządzania
 • Spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSR/MSR). Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.