Business Intelligence

ABC Akademia projektuje i wdraża dedykowane rozwiązania Business Intelligence (BI) wspierające zarządzanie w obszarze controllingu, sprzedaży, produkcji, logistyki oraz usług.

TRAFNE DECYZJE wymagają doskonałego wsparcia informacyjnego opartego na nowoczesnych narzędziach Business Intelligence and Analytics (BI).

Doctor Coster® DASHBOARDS to moduł raportowy platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®, który jest jedynym rozwiązaniem na rynku opartym na założeniach zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA).

Wysoka jakość i wiarygodność informacji zarządczych generowanych z Doctor Coster® DASHBOARDS wynika przede wszystkim z zastosowania przyczynowo-skutkowego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), unikalnego powiązania  danych finansowych i operacyjnych oraz zapewnienia rozdzielczości i transparentności informacji wynikowych dla potrzeb ich weryfikacji i interpretacji.

Doctor Coster® DASHBOARDS oparty jest na technologii Qlik i zawiera zestaw kilkudziesięciu gotowych kokpitów menedżerskich, zorganizowanych wokół trzech podstawowych aplikacji wspierających zasobowo-procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wykorzystanie logiki zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) zapewnia dostęp do informacji o budżetach elastycznych (flexible budgets), co stanowi podstawę do wyznaczania szczegółowych celów oraz monitorowanie ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Najważniejsze zakresy informacyjne zawarte w Doctor Coster® DASHBOARDS wspierają zarządzanie:

 • kosztami i rentownością produktów, usług, grup produktowych,
 • kosztami i rentownością klientów oraz segmentów klientów,
 • kosztami wytworzenia produktów, świadczenia usług,
 • kosztami i wykorzystaniem zasobów organizacyjnych,
 • kosztami i efektywnością procesów biznesowych.

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® zawiera kluczowe informacje o kosztach, rentowności produktów, usług i klientów oraz kompleksowe informacje niefinansowe dotyczące działalności operacyjnej, sprzedażowej, pomocniczej, wspierającej i administracyjnej, dzięki czemu moduł Doctor Coster® DASHBOARDS stanowi podstawowe źródło najważniejszych informacji zarządczych na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Doctor Coster® DASHBOARDS jest narzędziem klasy Business Intelligence (BI), którego rolą jest zapewnienie szerokiemu gronu odbiorców szybkiego dostępu do wszystkich informacji o kosztach, efektywności oraz rentowności, które zawarte są w hurtowni danych systemu Doctor Coster®.

Doctor Coster® DASHBOARDS zapewnia użytkownikom dostęp do gotowych kokpitów menedżerskich z każdego miejsca, dzięki wykorzystaniu przeglądarek internetowych oraz urządzeń mobilnych.

Funkcjonalności raportowe systemu oparte są o technologię Qlik rozwijaną przez lidera branży BI wyróżnionego przez firmę doradczą Gartner.

Podstawowe aplikacje Doctor Coster® DASHBOARDS zawierają kilkadziesiąt interaktywnych, gotowych kokpitów menedżerskich, prezentujących informacje dotyczące rentowności, zasobów i działań.

RENTOWNOŚĆ (Profitability)

Aplikacja analityczna zawiera kokpity zapewniające dostęp do informacji zarządczych, opartych na koncepcji ZPRK/RPCA, dotyczących kosztów i rentowności produktów, usług i grup produktowych oraz kosztów i rentowności klientów i segmentów klientów. W rozwiązaniu zawarte są gotowe kokpity menedżerskie zapewniające dostęp do analiz:

 • wielostopniowych i wieloblokowych marż pokrycia kosztów,
 • rentowności produktów, usług i całych grup produktowych, linii biznesowych,
 • rentowność klientów, segmentów klientów, kanałów dystrybucji i regionów,
 • krzywych wieloryba zyskowności,
 • struktury kosztów produktów i klientów,
 • kosztów jednostkowych,
 • kosztów stałych i zmiennych dla produktów i klientów,
 • rankingów rentowności i sprzedaży klientów i produktów,
 • budżetu elastycznego oraz odchyleń od kosztów rzeczywistych nawet na poziomie poszczególnych produktów, usług i klientów,
 • benchmarking grup produktowych i segmentów klientów.

ZASOBY (Resources)

Aplikacja analityczna zawiera kokpity zapewniające dostęp do informacji zarządczych, opartych na koncepcji ZPRK/RPCA, dotyczących kosztów, elastyczności oraz wykorzystania posiadanych zasobów organizacyjnych. W rozwiązaniu zawarte są gotowe kokpity menedżerskie zapewniające dostęp do analiz:

 • kosztów komórek organizacyjnych,
 • kosztów zasobów zarówno podstawowych jak i wspierających,
 • stawek kosztowych poszczególnych zasobów,
 • kosztów rodzajowych,
 • kosztów stałych i zmiennych,
 • dostępności i stopnia wykorzystania zasobów,
 • kosztów niewykorzystanych zasobów,
 • budżetu elastycznego oraz odchyleń od kosztów rzeczywistych nawet na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych i zasobów,
 • rozliczeń kosztów działalności pomocniczej oraz danych operacyjnych.

DZIAŁANIA (Activities)

Aplikacja analityczna zawiera kokpity zapewniające dostęp do informacji zarządczych, opartych na koncepcji ZPRK/RPCA, dotyczących kosztów i efektywności realizowanych działań oraz całych procesów biznesowych. W rozwiązaniu zawarte są gotowe kokpity menedżerskie zapewniające dostęp do analiz:

 • kosztów procesów podstawowych, sprzedażowych, pomocniczych i zarządczych,
 • kosztów jednostkowych procesów,
 • zużycia zasobów wykorzystywanych w działaniach i procesach,
 • czasów rzeczywistych i standardowych działań i procesów,
 • kosztów stałych i zmiennych procesów,
 • KPI oraz procesowych mierników efektywności,
 • rozliczeń usług wewnętrznych (działań wspierających),
 • budżetu elastycznego oraz odchyleń od kosztów rzeczywistych nawet na poziomie poszczególnych procesów i działań,
 • kosztów projektów badawczych i rozwojowych.

 

Oparcie kokpitów Doctor Coster® DASHBOARDS na technologii firmy Qlik pozwala nie tylko na wydajne i intuicyjne analizowanie danych, ale także wspiera pracę grupową i elastyczne zarządzanie uprawnieniami, pozwalając użytkownikom na skupienie się na tych danych, które są najistotniejsze dla komórek organizacyjnych, którymi zarządzają.

Gotowe, zaprojektowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe konsultantów ABC Akademia kokpity menedżerskie, pozwalają na analizowanie wszystkich aspektów posiadanego przez przedsiębiorstwo modelu controllingowego opartego na założeniach zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA).

Elastyczność platformy Business Intelligence, jaką jest Doctor Coster® DASHBOARDS , pozwala również na modyfikację i dostosowanie kokpitów, w przypadku gdy wymagają tego specyficzne potrzeby raportowe przedsiębiorstwa.

 

Rozszerzenia Doctor Coster® DASHBOARDS

Rozszerzenia Doctor Coster® DASHBOARDS to dodatkowe aplikacje analityczne, których zadaniem jest wsparcie menedżerów w innych obszarach analitycznych np. uszczegóławiających zakres danych zawartych w oprogramowaniu Doctor Coster®. Zadaniem tych rozszerzeń jest rozwinięcie możliwości analitycznych, w oparciu o dane zawarte w hurtowni danych oprogramowania Doctor Coster®. Aplikacje te dostosowane są do zakresu oraz indywidualnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw.

Najważniejszymi rozszerzeniami Doctor Coster® DASHBOARDS są poniższe aplikacje analityczne.

BUDŻET (Budget). Aplikacja pozwala na zestawienie informacji z modelu rachunku kosztów z odpowiadającymi im wartościami planowanymi, pochodzącymi z prowadzonych w przedsiębiorstwie budżetów statycznych. W szczególności w aplikacji dostępne są:

 • Koszty planowane (budżet statyczny);
 • Przychody planowane;
 • Analizy odchyleń kosztów oraz przychodów od wartości planowanych;
 • Wiele wersji danych budżetowych;
 • Wartości planowane danych operacyjnych, takich jak planowana wielkość produkcji, obciążenie zasobów.

SPRZEDAŻ (Sales). Aplikacja umożliwia zwiększenie zakresu danych o sprzedaży poprzez:

 • Przedstawienie informacji o sprzedaży w ujęciu dziennym, umożliwiając śledzenie miesięcznych oraz tygodniowych trendów sprzedaży, oraz wspierając analizy częstotliwości i równomierności sprzedaży;
 • Wielopoziomową analizę rabatów oraz analizę pasm cenowych;
 • Dostarczenie informacji o zamówieniach klientów, ich częstotliwości, czasie i poziomie realizacji;
 • Analizę portfeli produktów nabywanych przez segmenty klientów oraz poszczególnych klientów.

ZAPASY (Stock). Aplikacja pozwala na szerszą interpretację wyników z obszaru logistyki, dostarczając:

 • Informacji o zapasach poszczególnych produktów w ujęciu dziennym;
 • Informacji o zapasach w ujęciu magazynów i lokalizacji magazynowych;
 • Raportów na temat rotacji, średniego, minimalnego i maksymalnego poziomu zapasu pozycji asortymentowych.

PRODUKCJA (Production). Aplikacja dedykowana jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i udostępnia informacje takie jak:

 • Techniczny koszt wytworzenia produktu
 • Poziomy kosztów produkcji
 • Koszty jednostkowe produktów i grup produktowych
 • Koszty stałe i zmienne
 • Stopień wykorzystania urządzeń produkcyjnych
 • Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 • Wielkość produkcji
 • Czasy realizacji zleceń produkcyjnych

OEE. Aplikacja pozwala na szczegółową analizę stopnia wykorzystania posiadanych przez przedsiębiorstwo maszyn i urządzeń, w szczególności:

 • Dostępność urządzeń w czasie;
 • Kalendarze i harmonogramy serwisowe urządzeń;
 • Informacje o liczbie i czasie awarii;
 • Stopień wykorzystania oraz wydajność maszyn i urządzeń
 • informację o ilości produktów wadliwych.

Rozszerzenia Doctor Coster® Dashboards są ściśle powiązane z podstawowymi kokpitami systemu Doctor Coster®, dzięki czemu szczegółowe informacje o kosztach zasobów, procesów, klientów oraz produktów mogą być prezentowane również w rozszerzeniach. Również w przypadku rozszerzeń modułu Doctor Coster® DASHBOARDS, składające się na nie kokpity menedżerskie mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw.