Aplikacja Doctor Coster® Kalkulacje sercem platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®

Czy wiesz, że Doctor Coster® korzysta z mechanizmów ETL umożliwiających automatyczne pobieranie danych operacyjnych i finansowych na rzecz zasobowo-procesowego rachunku kosztów? Czy jesteś świadomy, że DC Kalkulacje skutecznie integruje dane zarówno ze systemów klasy ERP, jak i systemów dziedzinowych i eksperckich rangi TPS, WMS, OEE, MES, CMMS, CRM, BPM, HRMS / HRIS?

Czy wiesz, że Doctor Coster® łączy dane operacyjne i księgowe dzięki czemu projektowany rachunek kosztów w bardzo szczegółowy sposób oddaje faktyczne koszty zasobów, procesów, produktów i klientów przedsiębiorstwa? A czy Ty dysponujesz narzędziami umożliwiającymi automatyczne przygotowanie i rozliczenie kosztów w swoim rachunku kosztów? Czy Twoje narzędzia wspierają obrazowanie rzeczywistych zależności przepływów kosztów w organizacji? Przeczytaj artykuł, dowiedź się w jaki sposób Doctor Coster® Kalkulacje wiąże informacje finansowe z danymi operacyjnymi!

Rola Doctor Coster® Kalkulacje

Doctor Coster® Kalkulacje [DCK] jest odpowiedzią na potrzeby elastycznego modelowania alokacji kosztów przedsiębiorstwa przede wszystkim w postaci zasobowo-procesowego rachunku kosztów [ZPRK / RPCA], jak również w formie rachunków kosztów niższych poziomów dojrzałości: GPK, ABC, RCA. Ergonomiczny interfejs aplikacji skierowany jest do pracowników działów controllingu, działów finansów, kontrolerów finansowych i wszystkich osób chcących posiadać realny wpływ na kształt tworzonego profesjonalnego rachunku kosztów. DCK pozwala definiować w modelu obiekty odpowiadające zakresowi i formie prowadzonej działalności gospodarczej w postaci zasobów, działań i obiektów kosztowych. Taka forma umożliwia:

 • szczegółową identyfikację Centrów Kosztów Zasobów,
 • ewidencję kosztów ponoszonych przez organizację,
 • właściwe nazywanie procesów przedsiębiorstwa,
 • ujmowanie produktów w grupy produktowe i klientów w segmenty klienta zgodnie z preferowanymi przez firmę podziałami na linie biznesowe, grupy produktowe czy też kanały sprzedaży, dystrybucji.

Doctor Coster® wspiera również w szerokim zakresie procesy projektowania i wdrażania automatycznych, zunifikowanych i łatwych w uruchomieniu mechanizmów pobierających i dostosowujących dane operacyjne i finansowe na rzecz rachunku kosztów na poziomie implementacji technicznej. Konstrukcja warstwy pośredniej Doctor Coster® została opracowana w sposób oferujący fachowe środowisko informatyczne do opracowania rozwiązań w formie ETL. Dostarczane w ramach warstwy integracyjnej paczki SSIS oraz obiekty DML w postaci funkcji i procedur składowanych stanowią punkt wyjścia zarówno do wykorzystania już istniejących reguł stworzonych dla najczęściej spotykanych i powszechnych na rynku systemów zintegrowanych i dziedzinowych, jak i do zaprojektowania indywidualnych script’ów uwzględniających specyfikę środowiska informatycznego przedsiębiorstwa i oczekiwania względem zakresu i ziarnistości danych angażowanych na rzecz rachunku kosztów.

Integracja Doctor Coster® z systemami przedsiębiorstwa

Integracja Doctor Coster® z systemami przedsiębiorstwa

Zalety Doctor Coster® Kalkulacje

Doctor Coster® Kalkulacje cechują:

 • prostota instalacji i konfiguracji oprogramowania,
 • szybka i łatwa aktywacja programu,
 • niezawodne, wielostanowiskowe rozwiązanie w architekturze klient - serwer,
 • bardzo duża elastyczność i lekkość projektowania układu rachunku kosztów,
 • wysoka ergonomia interfejsu graficznego aplikacji,
 • prosta i zrozumiała budowa menu i obszaru roboczego programu,
 • przemyślany system kolorowych znaków graficznych jasno reprezentujących poszczególne opcje systemu i elementy ZPRK,
 • profesjonalne, predefiniowane widoki prezentujące przychody, koszty, alokacje w różnych ujęciach oraz na zróżnicowanych poziomach ziarnistości i rozdzielczości informacji,
 • intuicyjne i przystępne funkcje importu i eksportu danych do i z modelu ze źródeł zewnętrznych,
 • niezawodny i szybki mechanizm obliczający koszty stałe, zmienne, wykorzystane, niewykorzystane, bezpośrednie, pośrednie oraz marginalne elementów rachunku kosztów zgodnie ze zdefiniowanymi strukturami zasobów, działań, obiektów kosztowych, zaprojektowanymi ścieżkami alokacji kosztów i sprecyzowanymi nośnikami kosztowymi,
 • dopracowane narzędzia wspierające kontrolę i analizę zależności kosztowych i operacyjnych poczynając od kosztów rodzajowych zasobów poprzez koszty procesów przedsiębiorstwa na kosztach, przychodach i rentowności organizacji, segmentów klientów, klientów, grup produktowych i poszczególnych produktów kończąc,
 • profesjonalna konstrukcja pulpitu aplikacji wspomagająca projektowanie zaawansowanych rachunków kosztów najwyższych poziomów dojrzałości,
 • przejrzysta struktura baz danych systemu uwzględniająca ich podział ze względu na pełnione role oraz podział funkcyjny tabel,
 • fachowo zaprojektowane składowane procedury T-SQL ujęte w podziale uwzględniającym specyfikę najbardziej złożonych i rozbudowanych rachunków kosztów oraz dużych i zróżnicowanych środowisk informatycznych przedsiębiorstw,
 • gotowe oraz otwarte na kliencką modyfikację kwerendy zasilające modele rachunków kosztów danych systemów zintegrowanych i dziedzinowych, funkcjonujących w spółkach,
 • zaawansowane, predefiniowane i sparametryzowane mechanizmy ETL w postaci paczek SQL Server Integration Services.

Zyski z integracji w Doctor Coster®

Korzyści z mechanizmu integrującego Doctor Coster®:

 • uzyskanie automatycznego i sprawdzonego procesu zbierania, dostosowywania i ładowania danych księgowo-operacyjnych na rzecz rachunku kosztów,
 • dysponowanie mechanizmem integracji danych opisanym zarówno językiem biznesu jak i informatyki, czyli zrozumiałym zarazem dla menedżerów i specjalistów,
 • aktualizowanie wartości rachunku kosztów w sposób interwałowy zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz na żądanie,
 • skrócenie czasu zbierania informacji, obliczania kluczowych wartości oraz opracowania modelu danych dla warstwy prezentacyjnej raportów i analiz opartych na rachunku kosztów,
 • ujednolicony wspólny punkt styku (warstwa pośrednia) wszelkich informacji finansowych i operacyjnych zbieranych z różnych źródeł (w różnej formie i zakresie),
 • efekt synergii osiągany poprzez angażowanie danych operacyjnych, opisujących procesy i działania przedsiębiorstwa w postaci liczb, skutkujący szczegółowością, dokładnością, rozdzielczością i wiarygodnością rachunku kosztów,
 • poprawa jakości informacji zarządczej stanowiącej podstawę podejmowanych decyzji przez menedżerów,
 • szybki i prosty dostęp do informacji opisujących obraz rzeczywistego stanu poszczególnych obszarów organizacji na przecięciu danych księgowych / finansowych z produkcyjnymi, logistycznymi, sprzedażowymi,
 • dzięki automatyzacji procesu zbierania informacji zdjęcie obowiązku interwałowego gromadzenia danych z poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa z kontrolerów finansowych, pracowników działów controllingu, finansów,
 • stała kontrola poprawności i spójności informacji angażowanych w rachunku kosztów,
 • podział i usystematyzowanie odpowiedzialności za dostarczanie i weryfikację danych reprezentujących poszczególne obszary przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie płynnego i optymalnego przepływu informacji z poszczególnych systemów informatycznych i zbieranie ich w jednym miejscu.

Słownik:

Skróty i sformułowania użyte w treści artykułu w kolejności alfabetycznej:

ABC - Activity Based Costing
BPM - Business Process Management
CMMS - Computerised Maintenance Management System
CRM - Customer Relationship Management
DML - Data Manipulation Language
ERP - Enteprise Resource Planning
ETL - Extract, Transform and Load
GPK - Grenzplankostenrechnung
GUI - Graphical User Interface
HRIS - Human Resource Information System
HRMS - Human Resource Management System
MES - Manufacturing Execution System
OEE - Overall Equipment Effectiveness
RCA - Resource Consumption Accounting
RPCA - Resource Process Consumption Accounting
SSIS - Sql Server Information Services
TPS - Transaction Processing System
WMS - Warehouse Management System
ZPRK - Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów