Artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego o wykorzystaniu ZPRK w kalkulacji kosztów i rentowności klientów tematem numeru "Controlling i Zarządzanie" 2/2018!

W najnowszym numerze specjalistycznego czasopisma „Controlling i zarządzanie” (2/2018) ukazał się artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego zatytułowany „Kalkulacja kosztów i rentowności klientów z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)” - case study.

Artykuł ma formę praktycznego Case Study i na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego omawia istotę, zastosowanie, potencjał informacyjny i możliwości wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) do prawidłowej kalkulacji kosztów logistycznej, marketingowej, a także posprzedażowej obsługi klientów. Publikacja omawia także w jaki sposób osiągać doskonałość operacyjną w tym obszarze.

O artykule

Nowoczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że głównym czynnikiem ich sukcesu jest koncentracja na klientach. De facto to właśnie klienci wpływają na portfel wytwarzanych produktów, świadczonych usług oraz na sposób ich sprzedaży i dostarczania. Budując relacje z klientami, ustalając ceny sprzedaży i politykę rabatową, nie można brać pod uwagę wyłącznie kosztów wytworzenia dla nich produktów, zakupu sprzedanych towarów lub świadczenia im usług, ponieważ coraz większego znaczenia nabierają koszty sprzedażowej, logistycznej, marketingowej i posprzedażowej obsługi klientów.
Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa poszukują nowoczesnych rozwiązań w obszarze controllingu i rachunkowości zarządczej, które uwzględniają również problem kalkulacji kosztów obsługi i rentowności klientów.

Z jednej strony konieczne jest odzwierciedlenie zróżnicowanych warunków sprzedażowej, logistycznej, marketingowej i posprzedażowej obsługi poszczególnych klientów. Z drugiej strony konieczne jest zapewnienie informacji wspierającej wyznaczanie szczegółowych celów zarządczych oraz pokazanie korzyści z osiągania tych celów lub konsekwencji finansowych ich nieosiągnięcia.

Zasobowo-proesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA)

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest koncepcją rachunku kosztów, która wychodzi naprzeciw nowoczesnym przedsiębiorstwom. Podejmuje on zarówno problem przyczynowo-skutkowego kalkulowania kosztów obsługi i rentowności klientów, jak i wsparcia menedżerów w wyznaczaniu szczegółowych celów i monitorowaniu ich wykonania.

Zaprezentowany w artykule przykład przedsiębiorstwa handlowego pokazuje istotę, zastosowania, potencjał informacyjny oraz możliwości wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) do kalkulacji kosztów logistycznej obsługi klientów oraz do osiągania doskonałości operacyjnej w tym obszarze.

Warto podkreślić, że przykład ten można odnieść również do działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, które samodzielnie prowadzą swoje procesy sprzedażowe i logistyczne.

Wnioski i rekomendacje

Struktura zasobowo-procesowego rachunku kosztów oraz założenia towarzyszące ewidencjonowaniu, rozliczaniu, kalkulacji oraz prezentowaniu informacji wynikowej sprawiają, że w obszarze logistyki dostępna jest kompleksowa hurtownia kluczowych informacji finansowych i operacyjnych.

Informacje te dotyczą kosztów oraz rentowności klientów, jak i segmentów klientów. Zapewnione są również informacje finansowe i operacyjne dotyczące logistycznych procesów magazynowych, transportowych i administracyjnych, co stanowi podstawę do podejmowania decyzji biznesowych o ich usprawnianiu i optymalizacji. Ponadto zawarte są informacje o kosztach, zmienności oraz wykorzystaniu zasobów logistycznych, co pozwala na łatwiejsze planowanie i precyzyjną kontrolę ich kosztów oraz efektywne zarządzanie poziomem i wykorzystaniem zasobów. Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie.

Zachęcamy do lektury!