Przesłanki do wdrażania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK)

Co stanowi główne przesłanki do wdrażania nowoczesnego, zasobowo-procesowego rachunku kosztów? Chęć przyczynowo-skutkowej kalkulacji kosztów? Potrzeba wiarygodnej wyceny kosztów produktów lub świadczonych usług? A może konieczność dostępu do informacji, które wspierają w procesie ustalania cen i pomagają wpływać na poprawę rentowności?

Nowoczesne przedsiębiorstwa wdrażają systemy controllingu i rachunkowości zarządczej z różnych przesłanek. Z jednej strony wynika to z dążenia przedsiębiorstw do zwiększania zyskowności i konkurencyjności, z drugiej zaś z presji cenowej klientów, coraz większych wymogów sprawozdawczych i chęci prowadzenia otwartych rozmów o kosztach ponoszonych przez partnerów kooperujących w ramach łańcucha dostaw.

NAJCZĘSTSZE PRZESŁANKI DO WDRAŻANIA ZPRK

Dynamiczne zmiany związane z globalizacją, rosnącymi oczekiwaniami klientów, bardziej szczegółowymi wymogami sprawozdawczymi, zmianami technologicznymi oraz informatyzacją przedsiębiorstw stawiają ogromne wyzwania przed współczesnymi rachunkami kosztów, szczególnie w zakresie zaspokojenia potrzeb informacyjnych zarządzających przedsiębiorstwami.

Dzisiejsze potrzeby informacyjne zarządzających, które często są ostatecznymi przesłankami do wdrażania ZPRK, mają charakter wielowymiarowy i najczęściej związane są z:

 • prawidłową kalkulacją kosztów wytworzenia produktów oraz świadczenia usług;
 • poznaniem kosztów obsługi i rentowności klientów oraz segmentów klientów;
 • dostępnością informacji wspierającej doskonalenie procesów podstawowych oraz wspierających;
 • zapewnieniem rzetelnej informacji o pełnych kosztach i elastyczności kosztów zasobów oraz wyodrębnianiem kosztów niewykorzystanych zasobów.

Przeprowadzone badania oraz doświadczenia wdrożeniowe ABC Akademia, pozwalają stwierdzić, że najważniejszymi przesłankami wdrażania ZPRK w przedsiębiorstwach są:

 • wiarygodna wycena kosztów produktów oraz świadczenia usług;
 • potrzeba poznania kosztów marketingowej, logistycznej, sprzedażowej oraz posprzedażowej obsługi klientów;
 • chęć uwzględniania wszystkich (pełnych) kosztów w kalkulacji kosztów produktów, usług oraz klientów;
 • możliwość wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zasobów celem uniknięcia zjawiska spirali śmierci kosztów stałych;
 • potrzeba dostępu do wiarygodnych danych o kosztach jednostkowych zasobów oraz działań, by prowadzić efektywne procesy ofertowe;
 • konieczność rozdziału kosztów na stałe i zmienne celem wsparcia podejmowania decyzji krótkoterminowych oraz lepszego odzwierciedlenia elastyczności kosztowej przedsiębiorstwa;
 • rzetelne rozliczanie kosztów działalności pomocniczej oraz kosztów ogólnych przedsiębiorstwa;
 • dostęp do informacji wspierającej poprawę efektywności przedsiębiorstwa;
 • oparcie rachunku kosztów na wiarygodnych danych operacyjnych zamiast stosowania uśrednień i arbitralnego alokowania kosztów;
 • zapotrzebowanie na prezentowanie wyników w ujęciu wielopoziomowych marż pokrycia kosztów;
 • chęć przyczynowo-skutkowego budżetowania kosztów zamiast sztywnych rocznych budżetów kosztów;
 • prowadzenie analizy wynikowej (rentowności) na zasadach od ogółu do szczegółu;

O ZPRK/RPCA

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) doskonale wpisuje się w te potrzeby, dostarczając kadrze zarządczej szerokie spektrum informacji zarządczych. ZPRK stanowi połączenie szczegółowych informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu, z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów, w sposób zapewniający ich przyczynowo-skutkowe rozliczanie.

Rachunek ZPRK kompleksowo obejmuje całość działalności przedsiębiorstwa, z jednej strony koncentruje się na wycenie kosztów wytworzenia produktów, kosztów świadczenia usług, z drugiej strony wspiera kalkulacje kosztów obsługi i rentowności klientów. Do najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RCA) zalicza się:

 • zwiększenie konkurencyjności i zyskowności dzięki dostępowi do kluczowych informacji zarządczych o rentowności produktów, usług i klientów bazujących na przyczynowo - skutkowym rachunku kosztów;
 • poprawa wykorzystania zasobów oraz unikanie ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów;
 • zmniejszenie ryzyka „Spirali Śmierci Kosztów Stałych” wynikającej z nieuzasadnionego alokowania kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług i klientów;
 • wsparcie procesu ustalania cen i ofertowania klientów rzetelną informacją o kosztach i rentowności klientów oraz produktów;
 • uzyskanie lepszego zrozumienia elastyczności kosztowej przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie informacji o kosztach marginalnych;
 • zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych oraz usługowych;
 • zwiększenie świadomości kosztowej wśród szerokiego grona pracowników;
 • skuteczne delegowanie i podniesienie trafności decyzji na wszystkich poziomach zarządzania.

REKOMENDACJE

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów został z sukcesem wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi, bankowość czy infrastruktura. Wdrożenia te realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania Doctor Coster®, które jest innowacyjną na rynku platformą zarządczo-controllingową wspierającą kadrę zarządzającą w wyznaczaniu szczegółowych celów dotyczących przychodów, kosztów, efektywności i rentowności oraz monitorowaniu stopnia ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Dowiedz się więcej o platformie Doctor Coster®.

A czy Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje rzetelnych informacji finansowych, operacyjnych, wspierających oraz zarządczych?

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się ile możesz zyskać dzięki implementacji zasobowo-procesowego rachunku kosztów!