Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w działalności usługowej

Prowadzisz przedsiębiorstwo usługowe? Chcesz poznać szczegółowe informacje na temat kosztów świadczonych przez Ciebie usług? Chcesz odzwierciedlać zróżnicowane rzeczywiste koszty realizacji poszczególnych usług i kontraktów usługowych? A może potrzebujesz dostępu do informacji wspierającej doskonalenie procesów, zarządzaniem kosztami, oraz wykorzystaniem zasobów usługowych?

Jeżeli tak, zobacz jak zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) wspiera przedsiębiorstwa usługowe w przyczynowo-skutkowym rozliczaniu kosztów oraz w osiąganiu doskonałości operacyjnej!

O ZPRK/RPCA

Zasobowo-procesowy rachunek (ZPRK/RPCA) to kompleksowa koncepcja rachunku kosztów, opracowana przez dr Tomasza M. Zielińskiego, która integruje założenia niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) z amerykańskim Activity Based Costing (ABC). ZPRK stanowi połączenie szczegółowych informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów w sposób zapewniający ich przyczynowo-skutkowe rozliczanie.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów przetwarza dane finansowe i niefinansowe w informacje zarządcze o kosztach zasobów, procesów, produktów, usług oraz klientów. Informacje te przedstawione są w sposób wielowymiarowy z zachowaniem rozdzielczości informacji kosztowych, zarówno w ujęciu kosztów rzeczywistych, jak i planowanych, niezbędnych do wsparcia decyzji biznesowych na wszystkich poziomach zarządzania przedsiębiorstwem.

Zasobowo-procesowy sposób prezentowania informacji o kosztach działalności usługowej jest zgodny ze sposobem patrzenia na organizację przez menedżerów i pracowników działów usługowych. Pracownicy i menedżerowie działalności usługowej doskonale znają posiadane zasoby usługowe (telemarketerów, stanowiska komputerowe, boksy telemarketingowe, systemy informatyczne, powierzchnie biurowe itp.) oraz wykonywane przez te zasoby działania i operacje usługowe (telemarketing sprzedażowy, windykacyjny, opracowania skryptów, przygotowania wezwań do zapłaty, opracowania raportów itd.). Dzięki tej wiedzy informacja kosztowa generowana z ZPRK jest bardziej zrozumiała i może zostać efektywniej włączona do dyskusji dotyczącej optymalizacji i usprawnienia obszaru działalności usługowej. Tym samym zasobowo-procesowy rachunek kosztów może stanowić jedyne prawdziwe źródło informacji zarządczej i trwale wpisać się we wsparcie procesów zarządczych obszaru działalności usługowej.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA ZPRK

Wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku kosztów wspiera przedsiębiorstwa usługowe w podziale kosztów na stałe i zmienne we wszystkich rozliczeniach. Dzięki temu podział ten dostępny jest zarówno na poziomie poszczególnych zasobów, działań i kontraktów usługowych, jak i na poziomie całego przedsiębiorstwa. Ponadto podział ten pozwala na wyznaczenie marży liczonej wyłącznie po kosztach zmiennych, co może mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych.

Omawiane podejście pozwala wykluczyć negatywne konsekwencje spirali śmierci kosztów stałych, wynikających z nieuzasadnionego zawyżania kosztów i cen sprzedaży usług i jest zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów jest tematyką przyszłości, która jest ciągle rozwijana zarówno na polskim, jak i światowym rynku. Podejście to rekomendowane jest przez największe na świecie stowarzyszenia controllerów, księgowych oraz przedsiębiorstw tj.: IFAC, IMA, CAM-I.

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów zostało szczegółowo opisane w przełomowej książce dr Tomasza M. Zielińskiego zatytułowanej „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów. ZPRK/RPCA”. Książka ta jest obowiązkową lekturą każdego controllera oraz głównego księgowego odpowiadającego za dostarczanie kierownictwu wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Dowiedz się więcej o książce „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów. ZPRK/RPCA”.

REFERENCJE

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów został z sukcesem wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi, bankowość czy infrastruktura. Wdrożenia te realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania Doctor Coster®, które jest innowacyjną na rynku platformą zarządczo-controllingową wspierającą kadrę zarządzającą w wyznaczaniu szczegółowych celów dotyczących przychodów, kosztów, efektywności i rentowności oraz monitorowaniu stopnia ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Dowiedz się więcej o platformie Doctor Coster®.

A czy Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje rzetelnych informacji finansowych i operacyjnych, wspierających oraz zarządczych?

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się ile możesz zyskać dzięki implementacji zasobowo-procesowego rachunku kosztów!