Doctor Coster® dla przedsiębiorstw USŁUGOWYCH

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest zaawansowanym rozwiązaniem analitycznym ukierunkowanym na wsparcie procesów zarządczych oraz usprawniającym podejmowanie decyzji menedżerskich przedsiębiorstw usługowych z różnych branż.

USŁUGI - Dla kogo Doctor Coster®?

W szczególności platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest rozwiązaniem adresowanym do przedsiębiorstw usługowych z następujących branż:

 • Business Process Outsourcing (Outsourcing Procesów Biznesowych),
 • Shared Service Centers (Centra Usług Wspólnych Grup Kapitałowych),
 • Usługi laboratoryjne,
 • Usługi logistyczne,
 • Przewozy kolejowe,
 • Przedsiębiorstwa wodociągowe,
 • Przedsiębiorstwa projektowe,
 • Telekomunikacja,
 • Energetyka,
 • Gazownictwo,
 • IT outsourcing.
 • Usługi standardowe (powtarzalne) i jednostkowe (projektowe, zleceniowe),

USŁUGI - Doskonałość operacyjna, mądrość strategiczna i zysk

Zwiększanie zyskowności i optymalizacja kosztów to najważniejsze cele stawiane przed wieloma przedsiębiorstwami usługowymi. Złożoność i wielowariantowość dzisiejszej działalności usługowej sprawia, że firmy usługowe potrzebują silnego wsparcia informacyjnego w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zwiększania swojej zyskowności. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane cele zarządcze i jest dedykowana dla przedsiębiorstw usługowych, które:

 • Dążą do zwiększania zyskowności i/lub utrzymania wysokiego poziomu rentowności działalności usługowej;
 • Chcą obniżyć i optymalizować koszty operacyjne działalności usługowej oraz dążą do eliminowania niewykorzystanych zasobów, unikania wszelkiego marnotrawstwa i generowania strat;
 • Chcą zwiększyć efektywność procesów usługowych, zarówno podstawowych, wspierających jak i sprzedażowych oraz zarządczych;
 • Szukają wiarygodnego wsparcia procesów ofertowych i negocjacyjnych oraz minimalizacji ryzyka pozyskiwania nierentownych kontraktów usługowych.

USŁUGI - Jedno źródło informacji zarządczej

W dobie gromadzenia coraz większej ilości informacji oraz braku integracji posiadanych systemów operacyjnych przez przedsiębiorstwa usługowe często brakuje usystematyzowania i zapewnienia odpowiedniej jakości informacji zarządczych dostarczanych do kadry kierowniczej. Jedno źródło wiarygodnej i sprawdzalnej informacji zarządczej stanowi cel i ogromną wartość dla wielu firm usługowych. Kompleksowość platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® sprawia, że stanowi ona unikatowe rozwiązanie analityczne dla przedsiębiorstw usługowych, które:

 • Chcą zdecydowanie zwiększyć jakość informacji zarządczych wspierających podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz wdrożyć jeden centralny system informacji zarządczej wykorzystujący zaawansowane funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence (BI);
 • Chcą wdrożyć zaawansowany controlling, który będzie podstawą do wyznaczania szczegółowych celów dotyczących kosztów i wykorzystania zasobów, efektywności procesów, wielkości przychodów i wysokości marż pokrycia kosztów oraz monitorowania ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Poszukują rozwiązania gwarantującego dostęp do gotowej, zaawansowanej analityki zarówno danych finansowych jak i operacyjnych oraz chcą korzystać z nowoczesnych funkcjonalności Business Intelligence;
 • Chcą spełnić wymogi sprawozdawcze związane z przejrzystością i wiarygodnością kalkulacji kosztów, wyodrębnianiem kosztów niewykorzystanych zdolności usługowych zasobów oraz uzyskać podstawę do rozliczeń z klientami oraz wyznaczania cen transferowych.

USŁUGI - Przyczynowo-skutkowe rozliczanie i kalkulacja kosztów

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed rozwiązaniami controllingowymi przedsiębiorstw usługowych jest prawidłowa, przyczynowo-skutkowa kalkulacja kosztów świadczenia usług, zleceń, kontraktów i projektów. Większość systemów operacyjnych w przedsiębiorstwach usługowych nie posiada odpowiednich funkcjonalności kalkulacyjnych co przekłada się na uśrednianie kosztów, brak informacji o kosztach usług lub kalkulacja realizowana jest w arkuszach MS Excel. Doctor Coster® jest gotowym, zaawansowanym i elastycznym rozwiązaniem kalkulacyjnym dedykowanym dla przedsiębiorstw usługowych, które:

 • Potrzebują zaawansowanych funkcjonalności kalkulacyjnych pozwalających na efektywną, przyczynowo-skutkową kalkulację kosztów świadczenia usług, realizacji zleceń, kontraktów lub projektów przychodowych, w oparciu o założenia najnowocześniejszych koncepcji controllingowych jak: ZPRK/RPCA, RCA, GPK, TD ABC, ABC;
 • Chcą zapewnić kadrze zarządzającej łatwy dostęp i efektywnie raportować rentowność ze szczegółowością do poszczególnych usług/zleceń/projektów oraz grup usługowych lub linii biznesowych itp.;
 • Chcą przyczynowo-skutkowo kalkulować koszty sprzedażowej i marketingowej obsługi klientów oraz raportować rentowność ze szczegółowością do poszczególnych klientów, regionów, opiekunów klientów oraz segmentów klientów;
 • Chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty działalności pomocniczej i wspierającej do jednostek, pionów działalności podstawowej (operacyjnej);
 • Szukają rozwiązań pozwalających na efektywne ujednolicenie zasad kalkulacji kosztów świadczenia usług w grupach kapitałowych,

USŁUGI - Wsparcie nowoczesnych koncepcji zarządzania

Profesjonalizacja procesów zarządczych sprawia, że przedsiębiorstwa usługowe wdrażają procesowe lub zasobowo-procesowe podejście do zarządzania. Koncepcje te wymagają jednakże dostępu do informacji zarządczych prezentowanych zarówno w układach zasobowych jak i procesowych, które dostarczane powinny być do kadry zarządzającej wszystkich szczebli organizacyjnych. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane zadania i jest adresowana do przedsiębiorstw usługowych, które:

 • Potrzebują wsparcia koncepcji zarządzania procesowego poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji o kosztach oraz efektywności procesów operacyjnych, pomocniczych, sprzedażowych, marketingowych i zarządczych;
 • Potrzebują wsparcia procesów budżetowania elastycznego (flexible budgeting), budżetowania statycznego oraz funkcjonalności pozwalających na wieloetapowe rozliczanie i kalkulacje kosztów oraz raportowanie wyników w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów;
 • Chcą szczegółowo monitorować koszty stałe, zmienne oraz jednostkowe ze szczegółowością nawet do poszczególnych zasobów usługowych (zespołów pracowniczych, systemów IT, urządzeń itp.) oraz monitorować stopień wykorzystania i koszty niewykorzystanych zasobów usługowych,
 • Chcą raportować informacje zarządcze do wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem z możliwością ograniczania dostępu do informacji niezbędnych dla poszczególnych użytkowników.