Doctor Coster® dla przedsiębiorstw PRODUKCYJNYCH

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest zaawansowanym rozwiązaniem analitycznym ukierunkowanym na wsparcie procesów zarządczych oraz usprawniającym podejmowanie decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych z różnych branż.

PRODUKCJA - Dla kogo Doctor Coster®?

W szczególności platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest rozwiązaniem adresowanym do przedsiębiorstw produkcyjnych z następujących branż:

 • produkcja przemysłowa np: montażowa, metalowa, tworzyw sztucznych, artykułów budowlanych, automotive, meblarska, elektrotechniczna, AGD, poligraficzna, chemiczna, krótko- i długoseryjna, produkcja standardowa nietypowa, zleceniowa i inne,
 • produkcja FMCG np: mleczarska, mięsna, przetwórstwo warzyw, mrożonki, gotowe artykuły i dania spożywcze, przekąski, artykuły żywnościowe, napoje i inne.

PRODUKCJA - Doskonałość operacyjna, mądrość strategiczna i zysk

Zwiększanie zyskowności i optymalizacja kosztów to najważniejsze cele stawiane przed wieloma przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Złożoność i wielowariantowość dzisiejszej działalności produkcyjnej, dostarczanie produktów do zróżnicowanych kanałów sprzedaży, produkowanie pod obcymi markami sprawia, że firmy produkcyjne potrzebują silnego wsparcia informacyjnego w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zwiększania swojej zyskowności. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane cele zarządcze i jest dedykowana dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które:

 • dążą do zwiększania zyskowności i/lub utrzymania wysokiego poziomu rentowności działalności produkcyjnej;
 • chcą obniżyć i optymalizować koszty operacyjne działalności produkcyjnej, sprzedażowej, logistycznej i marketingowej oraz dążą do eliminowania niewykorzystanych zasobów, unikania wszelkiego marnotrawstwa i generowania strat,
 • chcą zwiększyć efektywność procesów zarówno podstawowych (produkcyjnych, logistycznych), wspierających (utrzymanie ruchu) jak i sprzedażowych oraz zarządczych,
 • szukają wiarygodnego wsparcia procesów ofertowych i negocjacyjnych oraz minimalizacji ryzyka wytwarzania i sprzedaży nierentownych produktów.

PRODUKCJA - Jedno źródło informacji zarządczej

W dobie gromadzenia coraz większej ilości informacji oraz braku integracji posiadanych systemów produkcyjnych, logistycznych, sprzedażowych, księgowych przez przedsiębiorstwa produkcyjne często brakuje usystematyzowania i zapewnienia odpowiedniej jakości informacji zarządczych dostarczanych do kadry kierowniczej. Jedno źródło wiarygodnej i sprawdzalnej informacji zarządczej stanowi cel i ogromną wartość dla wielu firm produkcyjnych. Kompleksowość platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® sprawia, że stanowi ona unikatowe rozwiązanie analityczne dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które:

 • chcą zdecydowanie zwiększyć jakość informacji zarządczych wspierających podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz wdrożyć jeden centralny system informacji zarządczej wykorzystujący zaawansowane funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence (BI),
 • chcą wdrożyć zaawansowany controlling, który będzie podstawą do wyznaczania szczegółowych celów dotyczących kosztów i wykorzystania zasobów produkcyjnych, logistycznych i sprzedażowych, efektywności procesów podstawowych i wspierających, wielkości przychodów i wysokości marż pokrycia kosztów oraz monitorowania ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem,
 • poszukują rozwiązania gwarantującego dostęp do gotowej, zaawansowanej analityki zarówno danych finansowych jak i operacyjnych oraz chcą korzystać z nowoczesnych funkcjonalności Business Intelligence,
 • chcą spełnić wymogi sprawozdawcze związane z przejrzystością i wiarygodnością kalkulacji kosztów, wyodrębnianiem kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zasobów oraz uzyskać podstawę do wyznaczania cen transferowych.

PRODUKCJA - Przyczynowo-skutkowe rozliczanie i kalkulacja kosztów

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed rozwiązaniami controllingowymi przedsiębiorstw produkcyjnych jest prawidłowa, przyczynowo-skutkowa kalkulacja kosztów sprzedaży produktów oraz kosztów obsługi i rentowności klientów. Większość systemów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych nie posiada odpowiednich funkcjonalności kalkulacyjnych a kalkulacja realizowana jest w arkuszach MS Excel. Doctor Coster® jest gotowym, zaawansowanym i elastycznym rozwiązaniem kalkulacyjnym dedykowanym dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które:

 • potrzebują zaawansowanych funkcjonalności kalkulacyjnych pozwalających na efektywną, przyczynowo-skutkową kalkulację kosztów sprzedaży produktów, w oparciu o założenia najnowocześniejszych koncepcji controllingowych jak: ZPRK/RPCA, RCA, GPK, TD ABC, ABC;
 • chcą zapewnić kadrze zarządzającej łatwy dostęp i efektywnie raportować rentowność ze szczegółowością do poszczególnych produktów oraz grup produktowych lub marek marketingowych itp.,
 • chcą przyczynowo-skutkowo kalkulować koszty sprzedażowej, logistycznej i marketingowej obsługi klientów oraz raportować rentowność ze szczegółowością do poszczególnych klientów, regionów, opiekunów klientów oraz segmentów klientów,
 • chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty działalności pomocniczej i wspierającej do jednostek, pionów działalności podstawowej (operacyjnej),
 • szukają rozwiązań pozwalających na efektywne ujednolicenie zasad kalkulacji kosztów sprzedaży produktów oraz obsługi klientów w grupach kapitałowych.

PRODUKCJA - Zaawansowane funkcjonalności kalkulacyjne technicznego kosztu wytworzenia

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed rozwiązaniami controllingowymi przedsiębiorstw produkcyjnych jest prawidłowa, przyczynowo-skutkowa kalkulacja technicznego kosztu wytworzenia poszczególnych produktów. Niestety większość systemów ERP nie posiada odpowiednich funkcjonalności, stosuje tradycyjne rachunki kosztów lub ich wdrożenie wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Doctor Coster® PRODUCTION (rozszerzenie standardowej wersji oprogramowania Doctor Coster®) jest zaawansowanym i elastycznym rozwiązaniem kalkulacyjnym dedykowanym dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które:

 • nie kalkulują technicznego kosztu wytworzenia produktu w module produkcyjnym systemu ERP lub nie mają wdrożonego takiego modułu, a poszukują efektywnego i elastycznego systemu wspierającego wykonywanie tych kalkulacji,
 • nie są usatysfakcjonowane jakością kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia produktów w posiadanych modułach produkcyjnych systemów ERP, a zmiana systemu wiązałaby się z dużymi nakładami inwestycyjnymi,
 • chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty i kalkulować koszt wytworzenia produktu w oparciu o założenia najnowocześniejszych rachunków kosztów jak: ZPRK/RPCA, RCA, GPK, TD ABC, ABC, a nie posiadają wymaganych funkcjonalności w module produkcyjnym swojego systemu ERP (zdecydowana większość systemów ERP kalkuluje koszty wytworzenia w oparciu o arbitralne tradycyjne rachunki kosztów i uśrednia koszt wytworzenia),
 • chcą kalkulować jednocześnie planowany oraz rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia ze szczegółowością do poszczególnych produktów, a nawet zleceń produkcyjnych (zdecydowana większość systemów ERP na to nie pozwala i wylicza odchylenia kosztów na poziomie ogółem lub na poziomie grup/rodzin produktowych),
 • chcą kalkulować odchylenia od planowanego technicznego kosztu wytworzenia z dokładnością do poszczególnych produktów lub zleceń produkcyjnych,
 • chcą odzwierciedlić zróżnicowaną kosztochłonność produkcji krótko- i długo-seryjnej,
 • chcą odzwierciedlić zróżnicowaną kosztochłonność produkcji wynikającą z realizacji odmiennych operacji produkcyjnych oraz wykorzystanych gniazd produkcyjnych i zasobów,
 • chcą prowadzić kalkulacje technicznego kosztu wytworzenia w oparciu o rzeczywiste lub normatywne czasy operacji produkcyjnych oraz wielkości zużycia surowców,
 • chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty działalności pomocniczej do gniazd i zasobów produkcyjnych z rozróżnieniem rodzajów usług wewnętrznych i wykonujących je komórek organizacyjnych,
 • chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty zasobów współdzielonych, np. budynków i mediów do gniazd oraz zasobów produkcyjnych,
 • chcą w przyczynowo-skutkowy sposób uwzględnić w kosztach wytworzenia większą część kosztów pośrednich, np. IT, kadrowych itp.,
 • chcą prawidłowo kalkulować stawki kosztowe gniazd produkcyjnych i zasobów oraz zespołów pracowniczych produkcji.

Funkcjonalności dotyczące kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia wymagają zakupu rozszerzenia licencji wersji standardowej o moduł „Doctor Coster® PRODUCTION”.

PRODUKCJA - Wsparcie nowoczesnych koncepcji zarządzania

Profesjonalizacja procesów zarządczych sprawia, że przedsiębiorstwa produkcyjne orientują się na zarządzanie procesowe lub zasobowo-procesowe. Koncepcje te wymagają jednakże dostępu do informacji zarządczych prezentowanych zarówno w układach zasobowych jak i procesowych, które dostarczane powinny być do kadry zarządzającej wszystkich szczebli organizacyjnych. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane zadania i jest adresowana do przedsiębiorstw produkcyjnych, które:

 • potrzebują wsparcia koncepcji zarządzania procesowego poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji o kosztach oraz efektywności procesów produkcyjnych, pomocniczych, logistycznych, sprzedażowych, marketingowych i zarządczych,
 • potrzebują wsparcia procesów budżetowania elastycznego (flexible budgeting), budżetowania statycznego oraz funkcjonalności pozwalających na wieloetapowe rozliczanie i kalkulacje kosztów oraz raportowanie wyników w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów,
 • chcą szczegółowo monitorować koszty stałe, zmienne oraz jednostkowe ze szczegółowością nawet do poszczególnych zasobów produkcyjnych (gniazd produkcyjnych, zespołów pracowniczych, systemów IT, urządzeń itp.) oraz monitorować stopień wykorzystania i koszty niewykorzystanych zasobów produkcyjnych,
 • chcą raportować informacje zarządcze do wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem przedstawione z wykorzystaniem atrakcyjnych dashboardów z możliwością ograniczania dostępu do informacji niezbędnych dla poszczególnych użytkowników.