Doctor Coster® dla przedsiębiorstw HANDLOWYCH

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest zaawansowanym rozwiązaniem analitycznym ukierunkowanym na wsparcie procesów zarządczych oraz usprawniającym podejmowanie decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwach handlowych z różnych branż.

HANDEL - Dla kogo Doctor Coster®?

W szczególności platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest rozwiązaniem adresowanym do przedsiębiorstw handlowych jak np.:

 • Handel wielkopowierzchniowy (sieci spożywcze oraz Do It Yourself)
 • Handel tradycyjny (wszystkie branże)
 • Handel hurtowy (wszystkie branże)

HANDEL - Doskonałość operacyjna, mądrość strategiczna i zysk

Zwiększanie zyskowności i optymalizacja kosztów to najważniejsze cele stawiane przed wieloma przedsiębiorstwami handlowymi. Złożoność logistyczna, sprzedażowa i marketingowa, krótkie cykle życia towarów,  budowa własnych marek, rozwój internetu rzeczy sprawiają, że firmy handlowe potrzebują silnego wsparcia informacyjnego w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zwiększania swojej zyskowności. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane cele zarządcze i jest dedykowana dla przedsiębiorstw handlowych, które:

 • Dążą do zwiększania zyskowności i/lub utrzymania wysokiego poziomu rentowności działalności handlowej;
 • Chcą obniżyć i optymalizować koszty operacyjne działalności handlowej oraz dążą do eliminowania niewykorzystanych zasobów, unikania wszelkiego marnotrawstwa i generowania strat;
 • Chcą zwiększyć efektywność procesów podstawowych (logistycznych, sprzedażowych i marketingowych), wspierających oraz zarządczych;
 • Szukają wiarygodnego wsparcia procesów ustalania cen i negocjacji z dostawcami oraz minimalizacji ryzyka sprzedaży nierentownych towarów.

HANDEL - Jedne źródło informacji zarządczej

W dobie gromadzenia coraz większej ilości informacji oraz braku integracji posiadanych systemów operacyjnych przez przedsiębiorstwa handlowe często brakuje usystematyzowania i zapewnienia odpowiedniej jakości informacji zarządczych dostarczanych do kadry kierowniczej. Jedno źródło wiarygodnej i sprawdzalnej informacji zarządczej stanowi cel i ogromną wartość dla wielu firm handlowych. Kompleksowość platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® sprawia, że stanowi ona unikatowe rozwiązanie analityczne dla przedsiębiorstw handlowych, które:

 • Chcą zdecydowanie zwiększyć jakość informacji zarządczych wspierających podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz wdrożyć jeden centralny system informacji zarządczej wykorzystujący zaawansowane funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence (BI);
 • Chcą wdrożyć zaawansowany controlling, który będzie podstawą do wyznaczania szczegółowych celów dotyczących kosztów i wykorzystania zasobów, efektywności procesów, wielkości przychodów i wysokości marż pokrycia kosztów oraz monitorowania ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Poszukują rozwiązania gwarantującego dostęp do gotowej, zaawansowanej analityki zarówno danych finansowych jak i operacyjnych oraz chcą korzystać z nowoczesnych funkcjonalności Business Intelligence.

HANDEL - Przyczynowo-skutkowe rozliczanie i kalkulacja kosztów

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed rozwiązaniami controllingowymi przedsiębiorstw handlowych jest prawidłowa, przyczynowo-skutkowa kalkulacja kosztów sprzedaży towarów, kosztów utrzymania kanałów dystrybucji, regionów sprzedaży oraz kosztów obsługi klientów. Większość systemów operacyjnych i księgowych nie posiada odpowiednich funkcjonalności kalkulacyjnych co przekłada się na brak informacji o pełnych kosztach nabycia i sprzedaży towarów lub kalkulacja jest uśredniana i realizowana w arkuszach MS Excel. Doctor Coster® jest gotowym, zaawansowanym i elastycznym rozwiązaniem kalkulacyjnym dedykowanym dla przedsiębiorstw handlowych, które:

 • Potrzebują zaawansowanych funkcjonalności kalkulacyjnych pozwalających na efektywną, przyczynowo-skutkową kalkulację kosztów sprzedaży towarów, w oparciu o założenia najnowocześniejszych koncepcji controllingowych jak: ZPRK/RPCA, RCA, GPK, TD ABC, ABC;
 • Chcą zapewnić kadrze zarządzającej łatwy dostęp i efektywnie raportować rentowność ze szczegółowością do poszczególnych towarów, dostawców, opiekunów produktów, marek produktowych (własnych i obcych) oraz grup towarowych itp.;
 • Chcą przyczynowo-skutkowo kalkulować koszty logistycznej, sprzedażowej i marketingowej obsługi klientów i kanałów dystrybucji (tradycyjnych, nowoczesnych i internetowych) oraz raportować rentowność ze szczegółowością do poszczególnych klientów, przedstawicieli handlowych, regionów, opiekunów klientów oraz segmentów klientów;
 • Chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty działalności pomocniczej i wspierającej do jednostek, pionów działalności podstawowej (operacyjnej);
 • Szukają rozwiązań pozwalających na efektywne ujednolicenie zasad kalkulacji kosztów sprzedaży towarów w grupach kapitałowych.

HANDEL - Wsparcie nowoczesnych koncepcji zarządzania

Profesjonalizacja procesów zarządczych sprawia, że przedsiębiorstwa handlowe wdrażają procesowe lub zasobowo-procesowe podejście do zarządzania. Koncepcje te wymagają jednakże dostępu do informacji zarządczych prezentowanych zarówno w układach zasobowych jak i procesowych, które dostarczane powinny być do kadry zarządzającej wszystkich szczebli organizacyjnych. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane zadania i jest adresowana do przedsiębiorstw handlowych, które:

 • Potrzebują wsparcia koncepcji zarządzania procesowego poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji o kosztach oraz efektywności procesów operacyjnych (logistycznych, zakupowych) pomocniczych, sprzedażowych, marketingowych i zarządczych;
 • Potrzebują wsparcia procesów budżetowania elastycznego (flexible budgeting), budżetowania statycznego oraz funkcjonalności pozwalających na wieloetapowe rozliczanie i kalkulacje kosztów oraz raportowanie wyników w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów;
 • Chcą szczegółowo monitorować koszty stałe, zmienne oraz jednostkowe ze szczegółowością nawet do poszczególnych zasobów handlowych (zespołów pracowniczych, systemów IT, urządzeń itp.) oraz monitorować stopień wykorzystania i koszty niewykorzystanych zasobów handlowych;
 • Chcą raportować informacje zarządcze do wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem z możliwością ograniczania dostępu do informacji niezbędnych dla poszczególnych użytkowników.