Doctor Coster® dla ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest zaawansowanym rozwiązaniem analitycznym ukierunkowanym na wsparcie procesów zarządczych oraz usprawniającym podejmowanie decyzji menedżerskich w jednostkach administracji publicznej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Dla kogo Doctor Coster®?

W szczególności platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest rozwiązaniem adresowanym do następujących jednostek administracji publicznej:

 • Urzędów zajmujących się obsługą obywateli,
 • Urzędów zajmujących się obsługą przedsiębiorstw,
 • Urzędów Skarbowych,
 • Urzędów Miast,
 • Zakładów administracyjnych,
 • Agencji.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Doskonałość operacyjna

Zwiększanie efektywności i optymalizacja kosztów to najważniejsze cele stawiane przed wieloma jednostkami administracji publicznej. Złożoność i wielowariantowość dzisiejszej działalności usługowej sprawia, że jednostki administracji publicznej potrzebują silnego wsparcia informacyjnego w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zwiększania swojej efektywności. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane cele zarządcze i jest dedykowana dla jednostek administracji publicznej, które:

 • Chcą zwiększyć efektywność procesów usługowych, zarówno podstawowych, wspierających jak i administracyjnych oraz zarządczych;
 • Chcą obniżyć i optymalizować koszty operacyjne działalności administracyjnej i usługowej oraz dążą do eliminowania niewykorzystanych zasobów, unikania wszelkiego marnotrawstwa i generowania strat;
 • Szukają wiarygodnego wsparcia procesów budżetowania zadaniowego oraz optymalizacji działalności administracyjnej i usługowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Jedno źródło informacji zarządczej

W dobie gromadzenia coraz większej ilości informacji oraz braku integracji posiadanych systemów operacyjnych w jednostkach administracji publicznej często brakuje usystematyzowania i zapewnienia odpowiedniej jakości informacji zarządczych dostarczanych do kadry kierowniczej. Jedno źródło wiarygodnej i sprawdzalnej informacji zarządczej stanowi cel i ogromną wartość dla wielu jednostek administracji publicznej. Kompleksowość platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® sprawia, że stanowi ona unikatowe rozwiązanie analityczne dla jednostek administracji publicznej, które:

 • Chcą zdecydowanie zwiększyć jakość informacji zarządczych wspierających podejmowanie trafnych decyzji oraz wdrożyć jeden centralny system informacji zarządczej wykorzystujący zaawansowane funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence (BI);
 • Chcą wdrożyć zaawansowany controlling, który będzie podstawą budżetowania zadaniowego oraz wyznaczania szczegółowych celów dotyczących kosztów i wykorzystania zasobów, efektywności procesów oraz monitorowania ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania;
 • Poszukują rozwiązania gwarantującego dostęp do gotowej, zaawansowanej analityki zarówno danych finansowych jak i operacyjnych oraz chcą korzystać z nowoczesnych funkcjonalności Business Intelligence;
 • Chcą spełnić wymogi sprawozdawcze związane z przejrzystością i wiarygodnością kalkulacji kosztów oraz raportowaniem wykonania budżetów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Przyczynowo-skutkowe rozliczanie i kalkulacja kosztów

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed rozwiązaniami controllingowymi jednostek administracji publicznej jest wsparcie budżetowania zadaniowego oraz prawidłowa, przyczynowo-skutkowa kalkulacja kosztów świadczenia usług i realizowalnych procesów. Większość systemów operacyjnych jednostkach administracji publicznej nie posiada odpowiednich funkcjonalności kalkulacyjnych co przekłada się na brak informacji o kosztach usług lub kalkulacja realizowana jest w arkuszach MS Excel. Doctor Coster® jest gotowym, zaawansowanym i elastycznym rozwiązaniem kalkulacyjnym dedykowanym dla jednostek administracji publicznej, które:

 • Potrzebują zaawansowanych funkcjonalności kalkulacyjnych pozwalających na efektywną, przyczynowo-skutkową kalkulację kosztów świadczenia usług, w oparciu o założenia najnowocześniejszych koncepcji controllingowych jak: ZPRK/RPCA, RCA, GPK, TD ABC, ABC;
 • Chcą zapewnić kadrze zarządzającej łatwy dostęp i efektywnie raportować wykonanie budżetu zadaniowego;
 • Chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty działalności pomocniczej i wspierającej do jednostek, pionów działalności podstawowej (operacyjnej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Wsparcie nowoczesnych koncepcji zarządzania

Profesjonalizacja procesów zarządczych sprawia, że jednostki administracji publicznej wdrażają procesowe lub zasobowo-procesowe podejście do zarządzania. Koncepcje te wymagają jednakże dostępu do informacji zarządczych prezentowanych zarówno w układach zasobowych jak i procesowych, które dostarczane powinny być do kadry zarządzającej wszystkich szczebli organizacyjnych. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane zadania i jest adresowana do jednostek administracji publicznej, które:

 • Potrzebują wsparcia koncepcji zarządzania procesowego poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji o kosztach oraz efektywności procesów operacyjnych, pomocniczych, administracyjnych i zarządczych;
 • Potrzebują wsparcia procesów budżetowania zadaniowego, budżetowania elastycznego (flexible budgeting) oraz funkcjonalności pozwalających na wieloetapowe rozliczanie i kalkulacje kosztów oraz raportowanie wyników z zachowaniem rozdzielczości informacji wynikowej;
 • Chcą szczegółowo monitorować koszty stałe, zmienne oraz jednostkowe ze szczegółowością nawet do poszczególnych zasobów usługowych (zespołów pracowniczych, systemów IT, budynków, materiałów, urządzeń itp.) oraz monitorować stopień wykorzystania i koszty niewykorzystanych zasobów usługowych,
 • Chcą raportować informacje zarządcze do wszystkich szczebli zarządzania z możliwością ograniczania dostępu do informacji niezbędnych dla poszczególnych użytkowników.