Doctor Coster® dla BANKÓW i SEKTORA FINANSOWEGO

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest zaawansowanym rozwiązaniem analitycznym ukierunkowanym na wsparcie procesów zarządczych oraz usprawniającym podejmowanie decyzji menedżerskich w bankach oraz firmach z sektora finansowego.

BANKI I FINANSE - Dla kogo Doctor Coster®?

W szczególności platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest rozwiązaniem adresowanym do:

 • Banków,
 • Firm przetwarzających transakcje finansowe (np. agentów rozliczeniowych),
 • Firm prowadzących rozliczenia finansowe,
 • Firm usługowych z sektora finansowego
 • i inne.

BANKI I FINANSE - Doskonałość operacyjna, mądrość strategiczna i zysk

Zwiększanie zyskowności i optymalizacja kosztów to najważniejsze cele stawiane przed wieloma bankami i firmami z sektora finansowego. Złożoność, informatyzacja, automatyzacja i wielowariantowość dzisiejszej działalności finansowej sprawia, że banki i firmy z sektora finansowego potrzebują silnego wsparcia informacyjnego w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zwiększania swojej zyskowności. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane cele zarządcze i jest dedykowana dla banków i firm z sektora finansowego, które:

 • Dążą do zwiększania zyskowności i/lub utrzymania wysokiego poziomu rentowności działalności;
 • Chcą obniżyć i optymalizować koszty operacyjne działalności finansowej oraz dążą do eliminowania niewykorzystanych zasobów, unikania wszelkiego marnotrawstwa i generowania strat;
 • Chcą zwiększyć efektywność zarówno procesów operacyjnych, wsparcia, jak i sprzedażowych oraz zarządczych;
 • Szukają wiarygodnego wsparcia dla procesów rozwoju nowych produktów finansowych, zarządzania rentownością klientów (segmentów) oraz minimalizacji ryzyka wprowadzenia nierentownych produktów i usług finansowych.

BANKI I FINANSE - Jedne źródło informacji zarządczej

W dobie gromadzenia coraz większej ilości informacji oraz braku integracji posiadanych systemów operacyjnych przez firmy z sektora finansowego często brakuje usystematyzowania i zapewnienia odpowiedniej jakości informacji zarządczych dostarczanych do kadry kierowniczej. Jedno źródło wiarygodnej i sprawdzalnej informacji zarządczej stanowi cel i ogromną wartość dla wielu banków i firm z sektora finansowego. Kompleksowość platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® sprawia, że stanowi ona unikatowe rozwiązanie analityczne dla firm z sektora finansowego, które:

 • Chcą zdecydowanie zwiększyć jakość informacji zarządczych wspierających podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz wdrożyć jeden centralny system informacji zarządczej wykorzystujący zaawansowane funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence (BI);
 • Chcą wdrożyć zaawansowany controlling, który będzie podstawą do wyznaczania szczegółowych celów dotyczących kosztów i wykorzystania zasobów, efektywności procesów, wielkości przychodów i wysokości marż pokrycia kosztów oraz monitorowania ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania;
 • Poszukują rozwiązania gwarantującego dostęp do gotowej, zaawansowanej analityki zarówno danych finansowych jak i operacyjnych dotyczących procesów biznesowych oraz chcą korzystać z nowoczesnych funkcjonalności Business Intelligence;
 • Chcą spełnić wymogi sprawozdawcze związane z przejrzystością i wiarygodnością kalkulacji kosztów, wyodrębnianiem kosztów niewykorzystanych zdolności usługowych zasobów oraz uzyskać podstawę do rozliczeń oraz wyznaczania cen transferowych.

BANKI I FINANSE - Przyczynowo-skutkowe rozliczanie i kalkulacja kosztów

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed rozwiązaniami controllingowymi banków i firm z sektora finansowego jest prawidłowa, przyczynowo-skutkowa kalkulacja kosztów produktów finansowych, linii biznesowych oraz kosztów obsługi klientów i ich segmentów. Większość systemów operacyjnych w przedsiębiorstwach z sektora finansowego nie posiada odpowiednich funkcjonalności kalkulacyjnych co przekłada się na uśrednianie kosztów, brak informacji o kosztach produktów, usług finansowych i klientów lub kalkulacja realizowana jest w arkuszach MS Excel. Doctor Coster® jest gotowym, zaawansowanym i elastycznym rozwiązaniem kalkulacyjnym dedykowanym dla banków i firm z sektora finansowego, które:

 • Potrzebują zaawansowanych funkcjonalności kalkulacyjnych pozwalających na efektywną, przyczynowo-skutkową kalkulację kosztów świadczenia usług finansowych, sprzedaży produktów finansowych oraz linii biznesowych, w oparciu o założenia najnowocześniejszych koncepcji controllingowych jak: ZPRK/RPCA, RCA, GPK, TD ABC, ABC;
 • Chcą zapewnić kadrze zarządzającej łatwy dostęp i efektywnie raportować rentowność ze szczegółowością do poszczególnych usług finansowych produktów finansowych oraz linii biznesowych itp.;
 • Chcą przyczynowo-skutkowo kalkulować koszty sprzedażowej i marketingowej obsługi klientów, regionów, kanałów sprzedaży (tradycyjnych i internetowych) oraz raportować rentowność ze szczegółowością do poszczególnych klientów, regionów oraz segmentów klientów;
 • Chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty działalności pomocniczej i wspierającej do jednostek, pionów działalności podstawowej (operacyjnej);
 • Szukają rozwiązań pozwalających na efektywne ujednolicenie zasad kalkulacji kosztów świadczenia usług w grupach kapitałowych,

BANKI I FINANSE - Wsparcie nowoczesnych koncepcji zarządzania

Dzisiejszy rozwój procesów zarządczych w bankach i firmach z sektora finansowego sprawia, że firmy z sektora finansowego wdrażają procesowe lub zasobowo-procesowe podejście do zarządzania. Koncepcje te wymagają jednakże dostępu do informacji zarządczych prezentowanych zarówno w układach zasobowych jak i procesowych, które dostarczane powinny być do kadry zarządzającej wszystkich szczebli organizacyjnych. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane zadania i jest adresowana do banków i firm z sektora finansowego, które:

 • Potrzebują wsparcia koncepcji zarządzania procesowego poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji o kosztach oraz efektywności procesów operacyjnych, wsparcia, pomocniczych, sprzedażowych, marketingowych i zarządczych;
 • Potrzebują wsparcia procesów budżetowania elastycznego (flexible budgeting), budżetowania statycznego oraz funkcjonalności pozwalających na wieloetapowe rozliczanie i kalkulacje kosztów oraz raportowanie wyników w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów;
 • Chcą szczegółowo monitorować koszty stałe, zmienne oraz jednostkowe ze szczegółowością nawet do poszczególnych zasobów usługowych (zespołów pracowniczych, systemów IT, budynków, urządzeń itp.) oraz monitorować stopień wykorzystania i koszty niewykorzystanych zasobów usługowych,
 • Chcą raportować informacje zarządcze do wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem z możliwością ograniczania dostępu do informacji niezbędnych dla poszczególnych użytkowników.